Bank Spółdzielczy w Jastrowiu posiada w swojej ofercie promocyjny rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR) „Sąsiedzka oferta”.  Posiadaczem rachunku może być pełnoletnia osoba fizyczna – obywatel Ukrainy, bądź osoba która nie posiada obywatelstwa ukraińskiego, lecz zamieszkuje terytorium Ukrainy i opuściła je lub nie może na nie wrócić w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi po dniu 23 lutego 2022 r.

Posiadacz rachunku zostaje zwolniony z opłat za:
– prowadzenie rachunku,
– wpłaty i wypłaty gotówki w kasie Banku,
– polecenia przelewu złożone w formie papierowej i za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej,
– wydanie i obsługę karty debetowej VISA,
– wypłatę gotówki w bankomatach i krajowych i zagranicznych oraz w ramach usługi „cash back”,
– wydanie nowego nr PIN i zmianę PIN w bankomatach,
– sprawdzanie salda rachunku w bankomacie,
– sporządzenia zestawienia transakcji płatniczych,
– wydanie duplikatu karty w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia.

Promocyjny rachunek można założyć do 31.03.2023 r. Po zakończeniu obowiązywania promocji oraz za pozostałe czynności wyżej niewymienione, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą.