Miasto Jastrowie po 173 latach wróciło do Polski i zaczęło się ożywiać po wojennej zawierusze. Napłynęli nowi mieszkańcy, powstały zakłady produkcyjno-usługowe i placówki handlowe. Z naturalnej potrzeby w mieście musiała powstać instytucja finansowa z prawdziwego zdarzenia.

Protokół zgromadzenia założycielskiego spółdzielni

Początki Banku Spółdzielczego w Jastrowiu sięgają połowy XX w., kiedy to 25 czerwca 1950 r., przy obecności 34 osób, odbyło się zgromadzenie założycielskie powołujące Gminną Kasę Spółdzielczą w Jastrowiu, na którym między innymi przyjęto statut spółdzielni, dokonano wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ustalono wysokość wpisowego na sumę 100 złotych. Udział wynosił 1 000 złotych. Pierwszy Zarząd Banku reprezentowali: Tadeusz Suski, Stanisław Hałaburda i Maria Popowska.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Wałczu w sprawie rejestracji spółdzielni

Rejestracji spółdzielni dokonano w Sądzie Okręgowym w Wałczu dnia 20 września 1950 r. i wpisano do rejestru spółdzielni pod numerem I.RS.174. Teren, jaki objęto swym zasięgiem działalności gospodarczej zgodnie z zapisem statutu to miejscowości położone w gminach: Jastrowie, Sypniewo i Wałcz.

W kolejnych latach Spółdzielnia działała pod nazwami:

  • 1950 – 1956 r. – Gminna Kasa Spółdzielcza
  • 1957 – 1960 r. – Kasa Spółdzielcza
  • 1960 – 1961 r. – Bank Ludowy
  • od 1961 roku do dziś – Bank Spółdzielczy

W latach 1957 – 1972 Bank powiększa swój obszar działania o Skrzatusz tworząc tam Punkt Kasowy. Rok 1972 to rok przemian, gdzie BS w Wałczu przejmuje obsługę na terenie gmin: Szwecja, Stara Łubianka, Broczyno, a do BS w Pile przechodzą gminy Skrzatusz i Krępsko. W Sypniewie powstaje oddział, który istnieje do 1987 r. W roku 1977 BS przejmuje cztery wsie z Gminy Tarnówka: Ptusza, Piecewo, Osówka, Płytnica, które ponownie odchodzą do reaktywowanej Gminy Tarnówka w roku 1981.

W latach 1950 – 1956 Bank nadzorowany jest przez NBP w Koszalinie i Bank Rolny. Następnie od 1957 do 1974 roku Bank podlega pod Centralny Związek Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowych Oddział w Koszalinie, a w latach 1975 – 1990 rolę centrali Banku pełni BGŻ. BS w Jastrowiu podlega pod BGŻ o/w w Pile z siedzibą w Wałczu. Od roku 1992 Bank współpracuje z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. w Poznaniu, a w 1997 roku Bank podpisuje umowę zrzeszenia.

W 1987 r. Bank przenosi swą siedzibę z ulicy Kilińszczaków 1 do nowo wybudowanej siedziby przy ulicy Kieniewicza 53.


Siedziba Banku Spółdzielczego w Jastrowiu

Mimo zawiłej i trudnej sytuacji ekonomicznej lat dziewięćdziesiątych, rosnącej konkurencji na rynku – Bankowi Spółdzielczemu w Jastrowiu przybywało klientów, a każdy rok kończono dobrymi wynikami finansowymi.

Uchwałą nr 1/NZP/97 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrowiu i 6/97 Banku Spółdzielczego w Szczecinku dokonano połączenia spółdzielni. W roku 1998 BS w Jastrowiu przyłączył Bank Spółdzielczy w Szczecinku tworząc tam swój Oddział.

 W roku 2006 Oddział Banku w Szczecinku przenosi się z ulicy 1-go Maja do nowej siedziby przy ulicy Bohaterów Warszawy 53.


Siedziba Banku Spółdzielczego Oddziału w Szczecinku

Wśród rzeszy działaczy na przestrzeni lat na wyróżnienie zasługują: Tadeusz Suski, Stanisław Ośka, Wawrzyniec Dyczkowski, Stanisław Pitkiewicz, Leon Pokajewicz.