Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością.

Posiadając rachunek mają Państwo możliwość:

 • swobodnego korzystania ze zgromadzonych środków pieniężnych,

 • łatwego dostępu do środków poprzez sieć bankomatów oraz punkty handlowe,

 • uzyskania informacji o stanie środków oraz dokonanych operacjach bankowych przez telefon,

 • prowadzenia rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznym,

 • skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym,

 • lokowania nadwyżek finansowych na lokatach,

 • zarządzania rachunkiem przez system bankowości elektronicznej: Internet Banking.

System bankowości elektronicznej to nowoczesna usługa bankowa umożliwiająca szybkie i bezpieczne zarządzanie finansowymi aktywami i pasywami firmy z dowolnego miejsca i o dowolnej porze – bez konieczności wizyty w placówce Banku. Zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa zapewniają pełną ochronę przed próbami ingerencji nieuprawnionych osób.

W celu zawarcia umowy wraz z wnioskiem:

Osoby prawne składają:

 1. Przedsiębiorstwa państwowe: pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, jeżeli dane te nie wynikają z rejestru,
 2. Spółdzielnie: statut,
 3. Spółki prawa handlowego: pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, jeżeli dane te nie wynikają z rejestru, umowę spółki lub statut,
 1. Stowarzyszenia, związki zawodowe i fundacje: statut, uchwałę właściwego organu o ustanowieniu pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, jeżeli dane te nie wynikają z rejestru lub statutu,
 2. Kościelne osoby prawne: dokument potwierdzający utworzenie danej kościelnej osoby prawnej (kościół, klasztor itp.) przez odpowiednią władzę kościelną wyższego szczebla, kopię pisma powiadamiającego organ administracji państwowej o utworzeniu kościelnej osoby prawnej, pełnomocnictwo osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, jeżeli dane te nie wynikają z przedstawionych dokumentów.

Podmioty nieposiadające osobowości prawnej składają:

 1. Spółka cywilna: umowę o zawarciu spółki na piśmie, pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

 2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, inne dokumenty, o ile obowiązek taki wynika z innych przepisów;

 1. Wspólnoty mieszkaniowe: dokumenty stwierdzające, że zostały utworzone zgodnie z przepisami prawa (statut i uchwały poświadczające uprawnienie do reprezentowania), pełnomocnictwa osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, zawiadomienie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego (REGON), decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP.

Visa Business

 • karta funkcjonuje w oparciu ośrodki dostępne na rachunku,
 • wygodny instrument do zapłaty za zakupy na rzecz firmy,

 • możliwość regulowania rachunków podczas podróży służbowych,

 • karta wydawana do rachunku bieżącego lub pomocniczego,

 • minimum formalności przy wydaniu karty,

 • możliwość wydania kart osobom wskazanym przez posiadacza rachunku,

 • swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo Visa w kraju i za granicą przez całą dobę,

 • kontrola nad finansami – możliwość sprawdzenia dostępnych środków w bankomacie SGB,

 • możliwość płacenia kartą w sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale elektroniczne akceptujące ww. karty w kraju i za granicą,

 • możliwość wypłaty gotówki w bankomatach banków SGB, BPS oraz zrzeszonych banków spółdzielczych bez prowizji.

Mastercard Business

 • karta funkcjonuje w oparciu o środki dostępne na rachunku,

 • wygodny i bezpieczny instrument płatniczy dla firmy,

 • funkcja płatności zbliżeniowych w technologii PayPass – do kwoty 100 zł bez potwierdzania numerem PIN, powyżej 100 zł transakcje wymagają potwierdzenia numerem PIN,

 • możliwość wypłaty gotówki (jednorazowo do 300 zł) w punktach usługowo-handlowych oferujących usługę cashback (Płać kartą i wypłacaj),

 • karta wydawana do rachunku bieżącego lub pomocniczego,

 • minimum formalności przy wydaniu karty,

 • możliwość wydania kart osobom wskazanym przez posiadacza rachunku,

 • swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo Mastercard w kraju i za granicą przez całą dobę,

 • kontrola nad finansami – możliwość sprawdzenia dostępnych środków w bankomacie SGB,

 • możliwość zmiany PIN do karty,

 • możliwość wypłaty gotówki w bankomatach banków SGB, BPS oraz zrzeszonych banków spółdzielczych bez prowizji.