Zasady polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Jastrowiu

Zasady polityki informacyjnej

Zgodnie z § 8 „Zasad polityki informacyjnej w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu” wprowadzonych uchwałą Zarządu nr 76/33/2021 z dnia 11.06.2021 oraz zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 13/2/2021 w dniu 14.06.2021  r. informujemy, iż zasady i informacja podlegająca ujawnieniu dostępne  są w formie papierowej jest w Centrali Banku Spółdzielczego w Jastrowiu przy ul. Poznańskiej 53.

Informacje, o których mowa w art. 111a ust.4 Ustawy Prawo Bankowe tj.: opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń, informacje o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń, a także informację o spełnianiu przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów określonych w art. 22aa. Ustawy Prawo bankowe, zostały przedstawione poniżej:

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Jastrowiu według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu