Zasady polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Jastrowiu

Informacje, o których mowa w art. 111a ust.4 Ustawy Prawo Bankowe tj.: opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń, informacje o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń, a także informację o spełnianiu przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów określonych w art. 22aa. Ustawy Prawo bankowe, zostały przedstawione poniżej:

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Jastrowiu według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Jastrowiu według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Jastrowiu według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku Spółdzielczego w Jastrowiu podlegających ogłaszaniu według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku Spółdzielczego w Jastrowiu podlegających ogłoszaniu według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu

Opis systemu zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu

Informacja na temat polityki wynagrodzeń

Informacje o zapewnieniu różnorodności przy wyborze członków organu zarządzającego