• okres kredytowania do 30 lat,
 • karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy,
 • kredytowanie do 90% wartości nieruchomości (kredyt udzielony na okres do 25 lat),
 • kredytowanie do 85% wartości nieruchomości (kredyt udzielony na okres powyżej 25 lat),
 • finansowanie wielu celów: zakup działki budowlanej, mieszkania lub domu, budowa lub remont mieszkania lub domu, spłata kredytu mieszkaniowego udzielonego w innym banku,
 • brak prowizji za wcześniejszą spłatę,
 • korzystne oprocentowanie,
 • sposób spłaty dostosowany do klienta.

Bank Spółdzielczy w Jastrowiu  oferuje kredyty hipoteczne oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki bazowej (wskaźnika referencyjnego) i stałej marży Banku. Stawką bazową jest stopa WIBOR 3M obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych. Od dnia 01.10.2023 r. stawka bazowa WIBOR 3M wynosi 6,50%.

 • cel: konsolidacja zobowiązań kredytowych klienta i/lub własne potrzeby konsumpcyjne,
 • okres kredytowania do 10 lat,
 • brak prowizji za wcześniejszą spłatę,
 • maksymalna kwota kredytu 115.000,- zł.
 • cel: własne potrzeby konsumpcyjne,
 • okres kredytowania do 5 lat z możliwością zadłużania się na kolejne 5-letnie okresy po spełnieniu warunków dotyczących pozytywnej oceny zdolności kredytowej,
 • maksymalna kwota kredytu – sześciokrotność stałych miesięcznych wpływów na ROR.