RACHUNKI
LOKATY
KREDYTY
RACHUNKI WALUTOWE
 • udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług,
 • okres kredytowania – do 3 lat,
 • warunki dodatkowe – podmiot ubiegający się o kredyt powinien posiadać czynny rachunek w BS w Jastrowiu przez okres co najmniej 6 miesięcy.
 • udzielany na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług,
 • okres kredytowania: do 3 lat,
 • atrakcyjne oprocentowanie.
 • przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego,
 • okres kredytowania: do 20 lat,
 • Bank może zastosować karencję w spłacie kapitału.
 • kredyt udzielany na finansowanie inwestycji przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia ze środków funduszy strukturalnych,
 • udzielany jest w celu umożliwienia realizacji całości planowanego przez Wnioskodawcę przedsięwzięcia przed uzyskaniem dofinansowania z funduszy strukturalnych,
 • okres kredytowania: maksymalnie do 15 lat.
 • udzielany na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych,
 • okres kredytowania do 15 lat,
 • karencja w spłacie kapitału do 2 lat.
 • udzielany na zakup użytków rolnych przez młodych rolników,
 • pomoc ARiMR w formie częściowej spłaty kapitału, wysokość pomocy do 60% kwoty udzielanego kredytu, nie wyższa niż 20.000,- EUR,
 • okres kredytowania: od 5 lat.